top of page

Chicago

Okinawa Kenjinkai

Presidents

1966-1971                  Tokujin Asato

1971-1972                  Noboru Asato

1972-1976                  Ken Hirata

1976-1980                  Takashi Kakazu

1980-1985                  George Uchima

1985-1993                  Takashi Kakazu

1993-1994                  Bill Potter

1994-2001                  Linda Asato

2001-2008                  Taeko Ayala

2008-2011                  Mieko Zukeran

2011-2019                  Paula Schmidling

2019-Present             Linda Asato

bottom of page